نگاهی به صفحه نخست روزنامه استقلال جوان،سه شنبه 19 اسفند ماه 99