نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،سه شنبه 19 اسفند ماه 99