نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 20 اسفند ماه 99