محمد انصاری مدافع سابق پرسپولیس در گفتوگویی در مورد شرایط جدایی اش از جمع سرخ پوشان پایتخت پاسخ جالبی به خبرنگاران داد