فرهاد مجیدی سرمربی استقلال مخالفت بسیار زیادی با تمدید قراردادهای دقیقه نودی دارد و به مدیران هم این را اعلام کرده است .