نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 2 اردیبهشت ماه 1400