نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،پنجشنبه 2 اردیبهشت ماه 1400