روزنامه هواداران پرسپولیس بر روی جلد خود اشاره به اتفاقات داوری دربی 95 نمود و گفت حالا چه تیمی زیان کرد؟