نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه 1400