نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 6 خرداد ماه 1400