نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،پنجشنبه 6 خرداد 1400