پیشکسوت استقلال اهلام کرد که حضور مددی بعنوان مدیرعامل دیگر مفید نخواهد بود.