نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 19 خرداد ماه 1400