نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 19 خرداد ماه 1400