نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 25 خرداد ماه 1400