نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 26 خرداد ماه 1400