نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 27 خرداد ماه 1400