نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 30 خرداد ماه 1400