نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،دوشنبه 31 خرداد ماه 1400