نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 1 تیر ماه 1400