نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 3 تیرماه 1400