نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 6 تیرماه 1400