نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،یکشنبه 6 تیر ماه 1400