نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 8 تیرماه 1400