نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،سه شنبه 8 تیرماه 1400