نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،سه شنبه 8 تیرماه 1400