نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،شنبه 2 مرداد ماه 1400