نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 3 مرداد ماه 1400