نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،چهارشنبه 6 مرداد ماه 1400