نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 6 مرداد ماه 1400