نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 6 مرداد ماه 1400