نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،چهارشنبه 6 مرداد ماه 1400