نگاهی به صفحه نخست روزنامه ابرار ورزشی،سه شنبه 12 مرداد ماه 1400