نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 13 مرداد ماه 1400