نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 13 مرداد ماه 1400