نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 14 مرداد ماه 1400