نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،3 شنبه 19 مرداد ماه 1400