نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،چهارشنبه 20 مرداد ماه 1400