نگاهی به صفحه نخست روزنامه شهرآرا،پنجشنبه 21 مرداد ماه 1400