نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 21 مرداد ماه 1400