نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،پنجشنبه 21 مرداد ماه 1400