نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 21 مرداد ماه 1400