نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 2 شهریور ماه 1400