نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،سه شنبه 2 شهریور ماه 1400