نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،سه شنبه 2 شهریور ماه 1400