نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 2 شهریور ماه 1400