نگاهی به صفحه نخست روزنامه ایران ورزشی،چهارشنبه 3 شهریور ماه 1400