نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،شنبه 6 شهریور ماه 1400