نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،شنبه 6 شهریور ماه 1400