نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 7 شهریور ماه 1400